TAHTA BAPA DI SURGA WAHYU 4

kLW956YWAHYU PASAL 4

AYAT 1  : Kemudian dari pada itu aku tampak suatu pintu terbuka disorga, maka suara yang mula-mula ku dengar itu seperti bunyi sangkakala bertutur kepada ku, kata Nya : Naiklah kemari, Aku menunjukkan kepada mu barang yang tak dapat tiada akan jadi kemudian kelak.

Dalam pasal ini penglihatan rasul Ku Yohanes dialihkan bukan lagi didunia ini seperti pada pasal 1 – 3 tetapi penglihatan ini ini mengenai perkara sorga yaitu dibelakang langit biru. Dimana dinampakkan kepadanya suatu pintu terbuka di sorga maka suara yang mula-mula didengar oleh rasul Ku seperti bunyi sangkakala bertutur kepadanya kata Nya naiklah kemari dimana Aku menunjukkan kepadanya barang yang tak dapat tiada akan jadi kemudian kelak. Berarti penglihatan ini menunjuk kepada perkara-perkara yang akan datang. Penglihatan ini tidak akan berlaku pada zaman rasul Ku ini, tetapi nanti berlaku pada akhir zaman. Perhatikan Mat. 24, Mark. 13 & Luk. 21. Saat itu Aku peringatkan kepada hamba-hamba Ku dari segala gereja akhir zaman ini, jangan keliru sehingga menganggap buku Wahyu ini sudah berlaku pada zaman gereja yang pertama, pada zaman rasul Ku Yohanes, tetapi akan berlaku pada akhir zaman dimana gereja Ku akan disempurnakan.

AYAT 2  : Langsunglah aku digerakkan oleh Roh, maka kelihatanlah Arasy itu terdiri di sorga, dan yang duduk diatas Arasy itu.

Dalam ayat 2 ini langsung rasul Ku Yohanes digerakkan oleh Roh, dimana roh nya meninggalkan tubuhnya  diangkat menuju kearas yakni sorga yang disebutkan Yerusalem ibu kita. Perhatikan Gal. 4:26, Ibr. 12:22-23 sbb :

Akan tetapi Yerusalem yang diatas adalah merdeka yaitu ibu kita Gal. 4:26.

Tetapi kamu sudah datang kegunung Zion, dan kenegeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di sorga, dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaekat. Dan kepada sidang jemaat segala anak sulung yang sudah tersurat namanya di sorga, dan kepada Allah, hakim bagi orang sekalian, dan kepada segala roh orang yang benar yang sudah jadi sempurna.

Jadi bukan tubuhnya yang diangkat tetapi roh nya. Perhatikan Wah. 1:7. Itu sebabnya dikatakan seperti orang mati berarti dia dalam keadaan yang tidak sadar. Karena penglihatannya itu bukan saja berkisar didunia ini akan tetapi dibawah naik sampai kesorga. Kenapa bukan tubuhnya yang diangkat ? Perhatikan Firman Ku dalam 1Kor. 15:50 sbb :

Tetapi inilah kukatakan hai saudara-saudara ku, bahwa daging dan darah tiada dapat mewarisi kerajaan Allah; dan keadaan yang akan binasa tiada mewarisi keadaan yang tiada akan binasa.

Itu sebabnya rasul Ku Paulus menutup rahasia keangkatannya sampai ke Firdaus dimana dikatannya dalam keadaan tubuh atau diluar tubuh tiada aku ketahui perhatikan 2Kor. 12:2-6. Akan tetapi setelah memperhatikan kembali 1Kor. 15 : 50 maka itu bukan lagi suatu rahasia, bahwa sesungguhnya rasul Ku Paulus itu waktu diangkat sampai ke Firdaus itu bukan tubuhnya tapi roh nya. Dalam perjanjian lama adalah rahasia keangkatan Henoch dan Elia itu diangkat kusus ada hubungan dengan keangkatan gereja penganten. Sebab itu gereja penganten nampak diatas langit Wah. 12:1-2.

 • Henoch mewakili zaman Bapa
 • Elia mewakili zaman Anak
 • Gereja penganten zaman Roh Kudus Wah. 12:6,14; 1Tess. 4:13-16

Dalam zaman gereja ada hal-hal istimewa yakni Roh diangkat sampai ke Firdaus / ke Yerusalem ibu kita sampai Yerusalem baru, akan tetapi setelah nampak kemuliaan dan roh nya turun, bersatu dengan tubuhnya dan sadar, lalu dia saksikan apa yang dilihatnya jikalau dizinkan. Contoh rasul Yohanes dan rasul Paulus.

Pengalaman rasul Ku Paulus dimana dia diangkat sampai kearas dimana dinyatakan perkara yang akan datang maka rasul hujan akhir lebih dari pada itu. Hag. 2:10. Kalau gereja pertama bisa tembus sampai kearas apalagi gereja akhir. Sedangkan gereja pertama bertunangan dengan Aku apalagi gereja akhir akan menikah dengan Aku. Sebab itu rasul Ku Yohanes hanya nampak Yerusalem dari jauh. Rasul Yohanes tidak masuk dalam Yerusalem baru akan tetapi penglihatan Yerusalem baru didekatkan kepadanya seperti nabi Yesaya melihat aras dalam Yes. 6:1. Tetapi gereja akhir, hamba-hamba Ku itu bukan saja melihat dari jauh tetapi masuk sampai kedalam Yerusalem baru, karena gereja hujan akhir akan menikah dengan Aku. Tempat tinggalnya gereja penganten adalah Yerusalem baru Wah. 21 – 22.

ThroneOfGodRev_4_2_8_jpg

AYAT  3 : Maka Ia yang duduk itu rupanya seperti permata Yasib dan akik; dan ada suatu pelangi melengkung arasy itu seperti zamrud rupanya.

Dalam ayat yang kedua rasul Ku Yohanes digerakkan oleh Roh, maka kelihatanlah kepadanya aras terdiri di sorga dan yang duduk diatas aras itu. Siapakah yang duduk diatas aras itu ? Dalam ayat 3 bahwa yang duduk diatas aras itu, rupannya seperti permata Yasib dan Akik dan ada suatu pelangi melengkung aras itu seperti Zamrud. Dan yang duduk diatas aras itu disamarkan yang digambarkan seperti permata-permata. Nampak kepada rasul Yohanes seperti permata Yasib dan Akik. Perhatikan 1Tim. 6:16 sbb :

Yang hanya mempunyai zat yang tiada mati, dan mendiami terang yang tiada terhampiri; yang tiada pernah dilihat atau dapat dilihat orang, maka bagi Nyalah kemuliaan dan kuasa yang kekal amin.

Karena Allah Bapa tidak bisa dilihat oleh seorangpun, tetapi Bapa itu dinyatakan didalam Anak yaitu Aku. Perhatikan Firman Ku didalam Yoh. 1:18 dan Yoh. 14:7. Rasul Ku Yohanes tidak dapat melihat Allah Bapa hanya kemuliaan dan kesuciannya. Allah Bapa disini digambarkan seperti permata Yasib dan Akik.

Permata Yasib : Permata Yasib putih warnanya, adalah melambangkan kesempurnaan dan kemuliaan Allah. perhatikan Wah. 21 : 11 sbb :

Penuh dengan kemuliaan Allah. maka cahayanya seperti permata yang amat berharga, seperti permata Yasib, jernih seperti Hablur.

Disini dikatakan bahwa Yerusalem baru adalah penuh dengan kemuliaan Allah seperti permata Yasib dan ini tempat kediaman Allah dan manusia. Kemudian permata Yasib ini, perhatikanlah perhiasan dada Imam Besar mewakili suku Ruben, berarti lihatlah seorang anak laki-laki. Ini adalah menunjuk kepada diri Ku sendiri. Aku adalah Anak tunggal dari Bapa perhatikan Firman Ku dalam Yoh. 3:16 dan Yoh. 1:18.

Permata Akik : Permata Akik ini ada dalam perhiasan dada Imam Besar, warnanya merah. Akik adalah mewakili suku Benyamin, yang artinya anak tangan kanan Allah. ini berarti Aku duduk disebelah tangan kanan Allah Bapa Ku. warna merah adalah warna ketebusan. Allah Bapa menyurug Aku turun kedalam dunia ini lahir di Betlehem kemudian jadi korban diatas bukit golgota dimana darah Ku tertumpah untuk menebus dosa isi dunia dan menyucikan segala dosa supaya masuk dalam kesucian Allah. jadi Akik menunjukkan kepada Aku yang sudah mati dan naik ke sorga duduk disebelah kanan Allah Bapa Ku perhatikan Kol. 3:1.

Pelangi adalah sebagai tanda antara Aku dan nabi Nuh sesudah air bah. Kej. 9:11-17. Pelangi berarti Allah menahan murkanya sampai segala sesuatu digenapi. Hal ini berarti Allah memberi kesempatan kepada umatnya supaya bertobat. Pehukuman ditahan / tidak diadakan karena ini adalah kesetiaan Allah. warna pelangi ada 7 dan kalau ke 7 warna ini dicampur, maka ke 7 warna ini akan berubah menjadi putih. 7 adalah angka sempurna.

Zamrud adalah mewakili suku Yehuda. Yehuda artinya terpuji dan kepujian. Dan Aku adalah dari suku Yehuda.

Pelangi yang nampaknya dan rupanya seperti Zamrud melambangkan kesempurnaan, kesucian Allah terpuji antara Aku dan manusia [ kesetiaan Allah ]. Jadi yang duduk diatas aras itu adalah Allah Bapa yang kekal datang pada kekal atau dari kekal sampai kekal yang duduk ditahta kemuliaan yang memerintah dengan kesetiaan dan menahan murka kepada orang yang takut kepada Nya.

Adapun penglihatan dari pada rasul Ku Yohanes ini menunjukkan tatkala waktu Aku berada dibumi itu sebabnya yang duduk diatas aras Ku adalah Bapa Ku.

AYAT 4  : Dan keliling aras itu ada 24 tahta dan diatas segala tahta itu ada duduk 24 ketua-ketua yang berpakaian putih dan diatas kepalanya bermahkota emas.

Kemudian rasul Ku Yohanes nampak penglihatan dan dalam penglihatan ini ada 4 perkara yang perlu diketahui sbb :

 1. Arasy adalah menunjuk kepada pemerintahannya Aku atau Bapa Ku.
 2. Tahta adalah menunjukkan tempatnya bersemayam Raja
 3. Mahkota emas menunjukkan kepada mahkota Raja
 4. Pakaian putih menunjuk kepada pakaian kesucian dan kebenaran Allah.

Adapun penglihatan ini bahwa yang duduk diatas ke 24 tahta yang mengelilingi aras itu adalah merupakan orang-orang yang ditetapkan oleh Aku, tetapi ke 24 ketua itu tidak dinampakkan secara nyata kepada rasul Ku Yohanes siapakah orang-orang itu. Dan rahasia 24 ketua-ketua ini berbicara 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. 12 rasul hujan awal diketuai oleh rasul Petrus yang aku pilih tatkala Aku berada dibumi, yang kamu nampak dalam 4 Injil dan sesudah Aku mati dan bangkit, Aku serahkan tugas dari Bapa Ku kepada mereka untuk membangun gereja hujan awal perhatikan Firman Ku dalam Yoh. 20 : 21-23. Dan ingat bahwa yudas Iskariot sipembelot itu diganti pertama kali oleh Matias untuk menggenapi bilangan, tetapi pada waktu gereja pertama sudah dibentuk dan rasul-rasul Ku sudah aktif bekerja dengan kuasa Ku yang heran, Aku memanggil Saul. Yang kemudian dikenal dengan nama rasul Paulus, yang Aku langsung lantik dia melalui Roh Ku. perhatikan Kisah 9 dan 13 – 28 adalah panggilan Ku kepada rasul Paulus dan pekerjaannya.

Jadi 12 rasul hujan awal termasuk rasul Ku Paulus sebagai pengganti Yudas Iskariot. Kemudian 12 rasul hujan akhir itu nampak dalam Wah. 12:1 yang berbicara tentang 12 bintang. Sebab itu 12 rasul hujan akhir tiada seorang pun mengetahuinya, tetapi mereka itu akan muncul pada waktu pecahnya kegerakan besar. Ke 24 rasul ini berpakaikan pakaian kesucian dan kebenaran dari Aku dan mereka itu duduk diatas tahta sekeliling aras Ku, berarti mereka itu akan menjadi raja-raja dan hakim-hakim bersama dengan Aku kelak. Sebab itu mereka memakai mahkota emas, dan mahkota emas itu adalah tanda Raja perhatikan Firman Ku dalam Mat. 19:28 sbb :

Maka kata Yesus kepada mereka itu : Sesungguhnya Aku berkata kepada mu, bahwa pada masa kejadian alam yang baru, apabila Anak manusia kelak duduk diatas tahta kemuliaannya, maka kamu inipun, yang sudah mengikut Aku, akan duduk juga diatas 12 tahta serta menghakimkan 12 suku bangsa Israel.

Jadi 12 rasul hujan awal apabila nanti pada kejadian bumi baru, mereka akan menghakimkan ke 12 suku bangsa Israel, tetapi 12 rasul hujan akhir, adalah diluar bangsa Israel / seluruh dunia. Sebab itu 12 rasul hujan akhir pekabarannya kepada 4 penjuru alam, kepada segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Jadi 12 rasul hujan awal terutama untuk orang Yahudi dan 12 rasul hujan akhir untuk orang diluar bangsa Israel / kafir. Sebab harus diperhatikan bahwa yang dihadapan aras itu tidak terpisah yaitu ke 24 ketua-ketua. Tetapi Aku adalah Raja diatas segala raja dan Tuan diatas sekalian tuan. Jadi ke 24 ketua-ketua ini ada dibawah perintah Ku. ke 24 ketua-ketua inilah yang akan memerintah dengan Aku selama-lamanya.

AYAT  5 : Maka keluarlah dari dalam aras itu kilat dan beberapa suara dan guruh dan ada 7 buah Pelita berpasang dihadapan arasy itu;  yaitu ke 7 Roh Allah.

A. Maka keluarlah dari dalam aras itu, kilat dan beberapa suara guruh. Ini berbicara tentang Bapa Ku menyampaikan Firman atau Aku. Kalau Bapa Ku menyampaikan Firman ada dua macam :

a. Membawa penghiburan atau pesan.

b. Membawa murka.

Contoh :

1. Pada waktu Aku dibaptis disungai Yordan kedengaran suara dari langit Inilah Anak Ku yang Aku kasihi, kepada Nya Aku berkenan. Mat. 3:17. Suara yang membawakan penghiburan Yoh. 12:28-30, Mat.17:5-6. Allah menyampaikan Firman dibukit Torsina / Sinai dalam Kel. 19:16-24.

2. Membawa Murka. Waktu Bapa Ku murka terhadap negeri Sodom dan Gomora dimana dosa telah bertimbun-timbun dimana Bapa Ku berfirman maka turunlah api dari sorga membinasakan kedua negeri itu Kej. 19:24. Waktu Allah membinasakan Nadab dan Abihu didalam Bait Allah Imamat 10:1-3. Aku adalah api Ibr. 12:29, Ul. 4:24. Firman Ku seperti api yang menghanguskan, artinya menghanguskan segala dosa sehingga membawa pertobatan, sehingga orang merasa pedih dan menyesal sehingga mereka itu bertobat. Kisah 2 : 37-38.

B. Ada 7 Pelita yang terpasang dihadapan arasy itu yaitu : Ke 7 Roh Allah ini menunjuk kepada kelengkapan kuasa dan pekerjaan Roh Ku yang sempurna. Berpasang berarti menyala terus ini berarti Roh Ku bekerja terus, seperti Bapa Ku bekerja terus, seperti Aku juga. Sebab itu bagi gereja Ku yang kaki dian menyala dan dalam tiap kaki dian itu mempunyai 7 pelita, berarti Roh Ku bekerja sempurna dalam sidang itu. Ingat apabila Roh Ku turun dan berdiam dalam tiap-tiap kehidupan kamu / gereja yang hidup Roh Ku akan tinggal bersama-sama selama-lamanya dengan pribadi tersebut, dan Roh Ku akan bekerja aktif dalam tiap-tiap pribadi tersebut, selama mengagungkan Roh Ku dan pekerjaan Roh Ku. contoh sidang Filadelfia. Roh Ku hanya undur apabila dalam gereja Ku itu terjadi perzinahan rohani. Angka 7 adalah angka sempurna. Dalam Yes. 11:2 dan Yes. 4:4 terdapat 7 pekerjaan Roh ialah :

 1. Roh Hikmat dan akal
 2. Roh bicara
 3. Roh kuat
 4. Roh pengetahuan
 5. Roh takut akan Tuhan
 6. Roh hukuman
 7. Roh penunuan

Ke 7 Roh ini akan diterangkan. Hubungkan ini dengan pekerjaan Roh Ku dalam sidang dalam 1Kor. 12:8-11 yakni :

 1. Karunia perkataan hikmat
 2. Karunia perkataan marifat
 3. Karunia kuasa iman
 4. Karunia kesembuhan
 5. Karunia mujizat
 6. Karunia nubuat
 7. Karunia lidah
 8. Karunia mengartikan makna lidah
 9. Karunia membedakan segala roh

Ke 7 pelita ini berpasang dihadapan arasy Ku, oleh karena itu arasy dan ke 4 zat hidup dan ke 24 ketua-ketua itu nampak. Kalau pelita-pelita ini tidak berpasang, arasy, 4 zat yang hidup dan ke 24 ketua-ketua tidak nampak. Perhatikan pelajaran Tabernakel, apabila Pelita itu menyala maka nampak :

 1. Meja roti pertunjukan. Nampak perhubungan Allah melalui Firman dan perjamuan suci.
 2. Medzbah dupa. Nampak kehidupan sembayang yang teguh
 3. Pintu kemah dan 5 tiang. Pemandangan yang heran atas baptisan dan kepenuhan Roh Ku
 4. Tirai. Rahasia tubuh Kristus yang dirobek / kemuliaan Allah nampak
 5. Papan jenang. Nampak tali cinta persaudaraan antara anak-anak Ku
 6. Kain penutup Tabernakel. Nampak perlindungan Allah.
 7. Pasir dibawah kaki. Kemenangan atas dunia atau kehidupan iman yang kuat.

Oleh karena itu saat imam akan masuk dalam kamar suci pertama-tama yang harus dinyalakan adalah kaki dian supaya ia dapat mengerjakan imamat dengan sempurna. Begitu juga hamba-hamba Ku dalam menjalankan pekerjaan Ku pertama-tama yang dinyalakan ialah kaki dian. Supaya seluruh pemberitaan terang. Kalau kaki dian tidak dinyalakan maka seluruh pemberitaan menjadi gelap. Perhatikanlah : Ada hamba-hamba Ku yang menguraikan Firman Ku karena kaki diannya tidak menyala mengakibatkan mereka keliru menguraikan Firman Ku. sebab mereka berpendapat mereka sudah lahir baru dari air dan Roh dan menggunakan Firman Ku dalam 2Kor. 3:17 dikatakan : Adapun Tuhan itu Roh dan barang dimana ada Roh Tuhan disitu ada kebebasan. Mereka sangka bahwa dengan Roh Ku berdiam dalam mereka itu mereka bebas menguraikan Firman Ku, tetapi sebenarnya, mereka bebas bertanyakan firman Ku. perhatikan Yer. 33:3 sbb : Berserulah oleh mu kepada Ku maka Aku kelak menyahut kepada mu dan Aku akan memberitahu kepada mu perkara-perkara yang besar-besar dan perkara yang terlindung yang tiada kau ketahui. Sebagai contoh dalam pelajaran 4 zat yang hidup ada hamba-hamba Ku yang menguraikan bahwa 4 zat yang hidup itu adalah : Henoch, Musa, Elia dan Aku. Dan mereka menekankan ini adalah ilham dari Roh Ku, karena katanya mereka telah dipenuhi dengan Roh. Dan sekarang Aku bertanya kepada kamu benarkah itu ? Bahwa penguraian 4 zat yang hidup itu adalah pelajaran filsafat manusia / akal-akal manusia bukan dari Aku. Kesalahan-kesalahan yang mereka buat adalah sbb : Mereka menyamakan Aku dengan nabi-nabi yang lain, sedangkan dalam Mat. 11:11 sbb : Dengan sesungguhnya Aku berkata kepada mu bahwa diantara segala orang yang dilahirkan oleh perempuan, belum bangkit seorangpun yang lebih besar dari pada Yohanes pembaptis; tetapi yang terkecil didalam kerajaan sorga, itulah yang lebih besar dari padanya.

Nampak disini bahwa Yohanes pembaptis lebih besar dari pada nabi-nabi sebelumnya, akan tetapi terkecil didalam kerajaan sorga, berarti tempatnya bukan disekeliling aras. Meskipun demikian Yohanes pembaptis menyaksikan dalam Mat. 3:11 : Maka tiadalah berlayak menjadi pengangkat kasut Ku, apalagi disejajarkan dengan Aku. Tetapi hamba-hamba Ku sudah coba mensejajarkan Aku dengan nabi-nabi yang lain. Ini adalah pelajaran akal-akal manusia yang harus ditolak dan akan dicabut Mat. 15:8-14. Heran bahwa pelajaran itu masih mereka pertahankan sampai hari ini meskipun Roh Ku telah menegur mereka. Hal ini akan diterangkan selanjutnya dalam ayat berikut.

AYAT 6  : Dan dihadapan aras itu seolah-olah laut kaca, seperti Hablur rupanya dan ditengah aras itu ada 4 zat yang hidup, penuh dengan mata dihadapan dan dibelakang.

AYAT 7  : Adapun zat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa, dan zat yang hidup yang kedua seperti anak lembu, dan zat hidup yang ketiga seperti muka manusia, dan zat yang hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang.

AYAT 8  : Maka keempat zat yang hidup itu masing-masing ada bersayap enam, penuh dengan mata sekeliling diluar dan didalam;  maka keempatnya dengan tiada berhenti siang dan malam menyebut : Kudus, kudus, kudus Allah, Tuhan yang mahakuasa, yang sudah sedia ada, dan yang ada, dan yang akan datang kelak.

Dalam ayat 6 – 8 ini kamu temui :

 1. Laut kaca seperti Hablur rupanya dihadapan aras.
 2. 4 zat yang hidup penuh dengan mata dihadapan dibelakang dan masing-masing bersayap 6 penuh dengan mata sekeliling luar dan dalam.

Penjelasan :

Ad. 1. Laut kaca seperti Hablur rupanya. Laut kaca ini tidak berombak. Hablur atau Kristal [ benda padat ] yang bersih dan jernih sehingga tembus pandang. Jadi laut kaca seperti Hablur ini menunjuk kepada sifat Firman Ku sbb :

a. Membersihkan manusia dan menyucikan dan menyempurnakan sampai tiada bercacat cela. Perhatikan Firman Ku dalam Epes. 5:23-27 Firman Ku adalah Aku sendiri dan Roh Ku adalah pribadi Ku yang tiada kelihatan [ Yoh. 14:16-18 ] hubungkan dengan Mat. 18:20 dan Maz. 139 : 7-10,

b. Seperti kaca Hablur yang meneropong diri Yak. 1:23. Berdasarkan Firman Ku dalam Ibr. 4:12 sbb : Karena Firman Allah hidup dan berkuasa, dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua dan makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan Roh serta sendi dan sumsum dan tau menyelidik segala ingatan dan niat hati. Hubungkan dengan 1Kor. 2:11-13, Roma 8:27, Zac. 4:10 dan Maz. 139 : 7-10.

Dalam Wah. 15:1-3 dimana saleh-saleh Ku berdiri ditepi laut kaca ini berarti : Saleh-saleh Ku berdiri atas kekokohan Firman Ku. ini berarti bahwa saleh-saleh Ku yang menang diatas muka bumi ini. Perhatikan Firman Ku dalam 2 Tim. 4:6-8. Sebab itu orang yang menang yang berdiri kokoh atas Firman Ku dan mereka akan berdiri ditepi laut kaca dan memegang kecapi Allah. hubungkan ini dengan Ibr. 12:22-23.

Jadi orang yang berhadapan dihadapan aras, yaitu orang-orang yang sudah disucikan Rohnya, yaitu orang-orang yang sudah mati sahid dari zaman Habel sampai akhir zaman antiKris. Yaitu orang-orang yang tidak menyembah patung dan binatang itu, yaitu orang yang tidak menerima pelajaran palsu dan sesat yaitu mereka yang berdiri kokoh atas kebenaran Firman Allah. sebab itu setiap hamba-hamba Ku dan anak-anak Ku yang berdiri kokoh atas kebenaran Firman Ku akan mengalami ketenangan jiwa dan sejahtera dari Aku. Ada hamba-hamba Ku dari gereja-gereja Ku yang sudah lahir baru dari air dan Roh yang mengajarkan bahwa orang yang benar jika mati akan disempurnakan lagi disorga melalui laut kaca. Pelajaran seperti ini adalah menghina Firman Ku dan Roh Ku, seakan-akan Roh Ku tidak sanggup menyempurnakan gereja penganten didunia. Mereka lupa akan Firman Ku didalam 1Tess. 5:23-24 sbb : Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya, dan segenap Roh dan nyawa kamu terpelihara dengan tiada bercacat cela pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Allah yang memanggil kamu itu setia, dan Ialah juga akan menyempurnakan itu. Sebab itu tolaklah akan pelajaran ini. Ada juga pelajaran yang mengatakan bahwa sesudah mati ada api penyucian. Pelajaran itu tidak benar, tidak berdasarkan Firman Ku, karena orang yang mati didalam Aku, sesudah roh nya diangkat meninggalkan tubuhnya maka roh nya menuju Firdaus, maka disana ia akan memperoleh tubuh rohani dan ia akan berhenti dari segala kelelahannya. Perhatikan Wah. 14:13 sbb :

Maka aku dengar suatu suara dari langit berkata : Suratkanlah seperti demikian ini : Berbahagialah segala orang yang sudah mati, yaitu mati didalam Tuhan dari pada sekarang ini. Bahkan, kata Roh itu, mereka itu akan berhenti dari segala kelelahannya; karena segala perbuatannya mengikuti menyertai mereka itu. Perhatikan pula Luk.23:43.

Dan orang yang mati diluar Aku setelah mati rohnya meninggalkan tubuhnya dan langsung dibuang didalam lubang dimana ia disiksakan yaitu didalam alam maut. Sedangkan orang yang menang dipangkuan Ibrahim Perhatikan Luk. 16:19-25.

Ad. 2. : 4 zat yang hidup penuh dengan mata dihadapan dan dibelakang dan masing-masing bersayap 6 penuh dengan mata berkeliling luar dan dalam. Perhatikan 4 zat yang hidup ini :

a. 4 zat yang hidup ini tidak memakai mahkota tidak sama dengan 24 ketua-ketua yang dihadapan aras.

b. Penuh dengan mata dihadapan dan dibelakang begitu juga sayapnya penuh dengan mata sekekliling luar dan dalam.

Jadi zat yang hidup ini bukan manusia, karena manusia hanya mempunyai 2 mata. Kalau ada seorang manusia yang matanya lebih dari dua itu bukan manusia sempurna. Dalam Zac. 4:10 dikatakan 7 mata Tuhan memandang bumi berkeliling. Ini bukan berarti mata Ku ada 7, karena mata Ku hanya 2 seperti kamu. Ke 7 mata Tuhan ini menunjukkan penglihatan yang sempurna dimana segala sesuatu yang terjadi diatas muka bumi ini tak ada satupun yang tersembunyi bagi Ku. ke 7 mata Ku itu adalah arti kiasan. Perhatikan kejadian manusia, bahwa Aku jadikan manusia itu menurut peta dan teladan Ku Kej. 1:6 dan hubungkan dengan kelahiran Ku didunia yaitu Firman menjadi daging Yoh. 1:13-15 dan Mat. 11:23. Ada hamba-hamba Ku mengajarkan bahwa 4 zat yang hidup itu adalah : Henoch, Musa, Elia dan Aku. Mereka mau samakan dengan 24 ketua-ketua dihadapan aras itu. Sekarang Aku bertanya kepada kamu : Adakah Henoch, Musa dan Elia penuh dengan mata dihadapan dan dibelakang ?

c. 4 zat yang hidup keliling aras itu seperti berikut :

 • Zat yang hidup yang pertama seperti singa
 • Zat yang hidup yang kedua seperti anak lembu
 • Zat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia
 • Zat yang hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang

Apabila kamu mempelajari pelajaran Tabernakel tentang 4 tiang masuk pada Pintu Gerbang dan Tabir pada pintu gerbang itu yang berwarna 4 dan disesuaikan dengan 4 Injil yaitu : Matius, Markus, Lukas dan Yohanes dapatlah kamu mengerti ke 4 zat yang hidup disekeliling aras itu.

Injil Matius : Adalah berbicara tentang Aku sebagai Raja yang dibayangkan dengan Singa, sebab Singa adalah Raja binatang dan hubungkan ini dengan zat yang hidup yang pertama yang mukanya seperti Singa.

Injil Markus :  Adalah berbicara Aku sebagai Hamba yang dibayangkan dengan seekor Lembu. Dan hubungkan ini dengan zat yang hidup yang kedua yaitu Lembu.

Injil Lukas     : Adalah berbicara tentang Aku sebagai manusia yang menderita sengsara. Sebagai Tabib dibayangkan dengan muka seperti manusia dan hubungkan ini dengan zat hidup yang ke 3.

Injil Yohanes   : Sebagai Anak Allah dibayangkan dengan burung nasar dan hubungkan ini dengan zat hidup yang ke 4.

Jadi kesimpulan dari 4 zat yang hidup itu adalah 4 Injil yaitu : Matius, Markus, Lukas & Yohanes. Itulah Injil yang Aku beritakan selama 3 ½ Th berasal dari Bapa Ku yang duduk diaras itu. Perhatikan Yoh. 17:8 sbb : Karena segala Firman yang telah Engkau Firmankan kepada Ku, itulah Aku sampaikan kepada mereka itu, dan mereka itu sudah menerima dia, dan mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Aku datang dari pada mu dan lagi mereka itu percaya bahwa Engkaulah yang menyuruhkan Aku. Sebab itu ke 4 zat yang hidup itu, bukan Henoch, Musa dan Elia dan Aku seperti uraian mereka dari guru-guru besar yang mereka agungkan. Akan tetapi ke 4 zat yang hidup itu adalah 4 Injil yaitu : Matius, Markus, Lukas & Yohanes.

Kenapa disebutkan 4 zat yang hidup ? Karena Firman Ku hidup dan berkuasa Ibr. 4:12. Karena Firman Allah itu hidup dan berkuasa; dan lebih tajam dari pedang bermata dua, dan makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Dan benarkah atau apakah Henoch itu seperti muka singa ? dan Musa seperti muka lembu dan Aku ini seperti muka burung nasar ? Sebab itu perhatikan kembali tentang 4 zat yang hidup :

 • Zat hidup yang pertama mukanya seperti Singa. Singa adalah raja binatang dan aku digelar sebagai Singa dari suku Yehuda Wah. 5:5. Injil Matius menyaksikan Aku adalah Raja itu Mat. 2:2. Sebab itu Aku disalib, diatas kepala Ku ditulis INRI artinya Yesus orang Nasaret Raja orang Yahudi. Jadi zat yang hidup yang pertama ini adalah berbicara tentang Injil Matius.
 • Zat yang hidup yang kedua mukanya seperti Lembu. Lembu adalah binatang yang tidak kenal lelah yang menanggung kuk / beban, lembu adalah binatang korban. Lembu adalah bayangan hamba yang setia. Perhatikan sifat Lembu. Dalam Injil Markus Aku disebut Hamba Mark. 10:45. Jadi zat yang hidup yang kedua ini adalah berbicara tentang Injil Markus.
 • Zat yang hidup yang ketiga. Mukanya seperti Anak manusia. Aku dibayangkan seperti Anak manusia dalam Injil Lukas. Anak manusia yang jadi korban dan Anak manusia yang suka menolong, jadi Tabib Luk. 3:23 dan Luk. 4:22. Jadi zat yang hidup yang ketiga ini adalah berbicara Injil Lukas.
 • Zat yang hidup yang keempat. Mukanya seperti burung Nasar yang terbang. Burung Nasar adalah burung yang terbang tinggi lebih dari segala burung. Sebab itu ia digelar raja burung dan Aku didalam Injil Yohanes disebutkan Anak Allah. dan tempat tinggal Ku jauh diudara, melewati cakrawala. Ingat langit itu aras Ku Yes. 66:1 dan Kisah 7:49. Aku dan Roh Ku sama. Aku adalah Anak Allah seperti disaksikan oleh Injil Yoahanes dalam Yoh. 10:36. Jadi zat yang hidup yang keempat adalah berbicara tentang Injil Yohanes.

Kesimpulannya 4 zat yang hidup adalah 4 Injil yaitu : Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Telah diterangkan bahwa 4 zat yang hidup adalah 4 Injil yang telah diturunkan oleh Bapa Ku, waktu Aku menjalankan tugas Ku ditengah dunia saat disuruh oleh Bapa Ku yang menceritakan Aku. Dan 4 sifat dari Aku yang berbeda-beda disamping itu menceritakan tentang : Kuasa Ku, Kebenaran Ku, Kesucian Ku dan Kesempurnaan Ku, juga menceritakan tentang :

 1. Aku sebagai Tabib
 2. Aku sebagai Juruselamat
 3. Aku sebagai Pembaptis Roh suci
 4. Aku sebagai Raja yang akan datang

Pada 4 zat yang hidup itu masing-masing mempunyai 6 sayap penuh dengan mata sekeliling diluar dan didalam.

1. Sayap berbicara tentang kekuatan. Kekuatan burung itu terletak pada sayapnya.

Ada 6 sayap pada tiap-tiap zat yang hidup itu. 6 berbicara tentang angka manusia. 6 = 3 + 3 keterangan sbb :

a. 3 sayap pertama adalah Firman Ku yang berkuasa dan mempengaruhi 3 tingkat umur manusia :

1. Anak-anak

2. Orang muda

3. Orang tua

b.    3 sayap kedua adalah Firman Ku berkuasa untuk mempengaruhi 3 perkara yakni :

1. Tubuh

2. Jiwa

3. Roh

Dan 4 zat yang hidup dengan sayap itu adalah berbicara bahwa 4 Injil itu adalah Firman Ku yang berkuasa menyelamatkan 3 tingkatan umat manusia, baik tubuh, jiwa dan rohnya. Sebab itu didalam 1 Tess. 5 : 23-24 bahwa orang benar itu akan disempurnakan roh, jiwa dan tubuh pada hari keangkatan gereja Ku, melalui kegerakan besar.

2. Penuh mata luar dan dalam maksudnya adalah sbb :

a. Mata didalam adalah berbicara : Bahwa Firman Ku menyelidiki diri kita sendiri, menyelidiki sidang jemaat kedalam.

b. Mata diluar adalah berbicara : Bahwa Firman Ku menyelidiki musuh diluar.

Jadi Firman Ku dapat mengetahui segala perkara, tidak ada satupun yang tersembunyi. Sebab itu dikatakan dalam Injil Yohanes : Bahwa Firman yang Aku katakan kepada kamu itu juga akan menghakimkan kamu karena Firman Ku itu mengetahui segala perkara, karena Firman itu adalah Aku sendiri Yoh. 12:48.

Perhatikan perbedaan antara :

 1. Mengenai Yes. 6:1-3
 2. Yehez. 1: 10-13
 3. Wah. 4 : 8

Ad. 1. Mengenai Yes. 6:1-3 :

Disini dinyatakan beberapa serafim, tidak ditunjukkan berapa banyak, tetapi serafim disini bersayap 6 dengan ketentuan sbb :

a. 2 sayap menutupi / ditudunginyalah mukanya. Ini berbicara serafim menghormati Aku.

b. 2 sayap menutupi / ditudunginyalah dua kaki. Ini berbicara tentang serafim merendahkan dirinya pada Ku.

c. 2 sayap terbanglah ia mendapatkan nabi Yesaya. Ini berbicara serafim melakukan perintah Ku.

Ad. 2. Mengenai Yehz. 1:10-13 :

Ini berbicara tentang kerubium. Dan kerubium ini hanya 4 sayap, tetapi mukanya seperti dalam Wah. 4:8 dengan ketentuan sbb :

a. 4 sayap ini berbicara tentang 4 mata angin

b. Ia bergerak luas diseluruh muka bumi menurut kehendak Roh Ku

c. Tidak berada diaras Allah Yehz. 1:3-4, 6

Ad. 3. Mengenai Wah. 4:8 :

a. 4 zat yang hidup berbicara tentang 4 Injil sepenuh berada disekeliling aras penuh mata luar dan dalam.

b. Masing-masing mempunyai 6 sayap penuh dengan mata berkeliling luar dan dalam.

Jadi disini nampak perbedaannya :

 1. Yes. 6:1-3 berbicara tentang serafim bersayap 6 tidak tentu banyaknya, tidak seperti dengan 4 zat yang hidup.
 2. Yehz. 1:10-13 berbicara tentang kerubium bersayap 4 dan berada dibumi.
 3. Wah. 4:8 berbicara tentang 4 zat yang hidup berada disekeliling aras Allah ini tidak sama dengan serafim dan kerubium diatas.

Dalam Yes. 6:1-3 dan Wah. 4:8 berisi dua pujian yang berbeda ialah :

 1. Yes. 6:1-3 dua pujian yaitu Allah dan kemuliaanNya.
 2. Wah. 4:8 berisi dua pujian yaitu Allah dan kuasa Nya

Ada penafsir dari rabi-rabi besar gereja yang sudah lahir baru dari air dan Roh bahwa Wah. 4:8 ini adalah berbicara tentang rencana ketebusan yang diuntukkan Allah untuk manusia yang lamanya 6000 th. Mereka sesuaikan dengan peta zaman mereka yaitu : 2000 th zaman Bapa, 2000 th zaman   Anak dan 2000 th zaman Roh kudus. Hal ini tidak beralasan dan pelajaran ini adalah filsafat manusia. Seperti tafsiran mereka juga tentang 4 zat yang hidup.

Untuk lebih mengerti tentang serafim dan kerubium yang ada pada Yes. 6:1-3 dan Yehz. 1:10-13 maka Aku memberikan kepada kamu susunan malaekat-malaekat di sorga, ada 7 tingkatan malaekat-malaekat disorga dan masing-masing dengan jabatan dan tugasnya.

 1. Michael adalah penghulu segala malaekat Allah atau kepala dari seluruh malaekat disorga, dia juga termasuk malaekat pehukuman. Disamping Michael terdapat malaekat-malaekat sebagai pembantunya dalam melaksanakan perintah. Hal ini akan ditemui dalam Wah. 10.
 2. Malaekat Kerub adalah malaekat yang berkembang sayapnya ialah Lusyefer atau bintang kejora atau anak bintang fajar, ialah malaekat yang diurapi [ diminyaki ] dan sangat elok parasnya tiada berkecelaan, disebut juga penunggu taman Eden. Hikmatnya lebih dari pada Daniel, jatuh karena kesombongannya. Yehz. 28 dan Yes. 14. Satu-satunya malaekat yang diurapi disamping dia masih banyak lagi malaekat Kerub biasa.
 3. Malaekat Jibrael adalah malaekat pekabaran yang berdiri dihadapan Allah Luk. 1:9 hal ini akan banyak dijumpai dalam buku Wahyu.
 4. Malaekat Imamat adalah yang memperhatikan segala ibadat dan doa-doa orang suci jumlahnya banyak. Wah. 8:3.
 5. Malaekat Serafim adalah malaekat-malaekat sekitar aras Allah, sebagai malaekat pengawal dan pesuruh Yes. 6:1-6
 6. Malaekat Penghiburan adalah malaekat yang selalu memberikan penghiburan. Saat Aku lahir di Betlehem malaekat-malaekat itu nampak memuji-memuji Allah Luk. 2:13
 7. Malaekat biasa jumlahnya sangat banyak yang ditugaskan untuk melayani orang-orang percaya. Maz. 34:8 dan Ibr. 1:14 dan Maz. 91:11

Inilah 7 susunan dari malaekat-malaekat Ku yang ada disorga. Itu sebabnya pada waktu malaekat Jibrael hendak menyampaikan khayal kepada nabi Daniel, maka malaekat Kerub ini / Lusyefer menghadangnya, yang disebut penghulu Parsi dalam Daniel 10:13. Sehingga khayal itu tertunda 21 hari. Karena malaekat Jibrael yang membawa khayal untuk Daniel dihadang oleh Lusyefer penghulu Parsi itu. Sebab itu malaekat Ku Michael turun membantu sehingga khayal itu langsung disampaikan kepada Daniel. Hal ini terjadi karena malaekat Kerub ini lebih berkuasa dari pada malaekat Jibrael sebab lebih tinggi kedudukannya. Oleh karena itu malaekat Michael turun membantu malaekat Jibrael dan akhirnya malekat Kerub / Lusyefer tidak dapat berbuat apa-apa.

Dalam Epes. 6:10-18 gereja Ku harus mempunyai 7 perlengkapan dari Aku supaya ia dapat melawan segala semu daya iblis yaitu penghulu udara yang memerintah kegelapan ialah Lusyefer. Sebab itu kalau kamu gereja Ku datang menghadap Aku / beribadat kepada Ku hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Sebab kamu berlawan bukan dengan manusia tetapi dengan penghulu diudara dan kaki tangannya. Apabila kamu tidak bersungguh-sungguh kamu tidak dapat bersekutu dengan Aku karena kamu diganggu oleh kuasa kegelapan ini. Tetapi kalau kamu bersungguh-sungguh, apa yang ada pada kamu lebih besar dari pada apa yang ada didalam dunia ini 1Yoh. 5:4-5 sbb : Karena barang apapun yang berasal dari pada Allah mengalahkan dunia. Maka inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Siapakah dia yang mengalahkan dunia ini, melainkan hanya orang yang percaya bahwa Yesus itu Anak Allah.  Apalagi kalau Roh Ku telah mendiami kehidupan kamu dimana kamu telah menjadi rumah Ku, berarti Aku berperang ganti kamu dan kalau Aku dipihak kamu siapakah yang dapat melawan kamu. 1Kor. 3:16; Roma 8:31. Sebab itu perhatikanlah ini sebaik-baiknya. Telah diterangkan diatas tentang 7 Pelita atau 7 Roh Allah. ke 7 Roh Allah yang berada dimuka aras itu beroperasi ditengah-tengah dunia ini. Perhatikan Wah. 5:6 dan itu juga bekerja ditiap-tiap gereja yang digambarkan sebagai Kaki Dian dan tiap-tiap kaki dian itu mempunyai 7 Pelita. Sebab itu apabila kamu membawa kabar kesukaan / kabar penganten yang berintikan 4 Injil sepenuh, hendaklah kaki dian kamu menyala seperti kaki dian sidang Filadelfia sehingga segala rahasia kebenaran Firman Ku, terutama 4 Injil diungkapkan kepada kamu terus terang dan pekabaran kamu akan dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh Ku yang sempurna supaya terwujudlah Firman Ku dalam Yoh. 14:12 sbb : sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepada mu siapa yang percayaq akan Daku, iapun akan melakukan segala perbuatan yang Aku ini perbuat. Dan ia akan melakukan perbuatan yang lebih besar dari pada ini. Karena Aku ini pergi kepada Bapa Ku. sebab itu apabila kaki dian kamu menyala berarti kamu akan membawa 4 Injil sepenuh dimana akan nampak kuasa Ku, keagungan Ku, kesucian Ku dan kebenaran Ku.

Sekali lagi Aku tekankan apabila kamu menginjil, bawalah Injil sepenuh dalam urapan Roh Ku supaya kamu berhasil memenangkan banyak-banyak jiwa, contoilah gereja pertama. Sekurang-kurangnya pelayanan kamu sama dengan gereja pertama, karena kamu sudah berada dimuka pintu kegerakan besar. Apabila standard pelayanan kamu sudah sama dengan gereja awal maka pecahlah kegerakan besar, dimana kamu akan beroleh dua kali ganda manna [ rahasia pemungutan manna 2 x ganda memasuki hari sabat dan 2 belahan Roh yang diminta oleh Elisa kepada Elia ]. Perhatikan Firman Ku dalam Yak. 5:7 ini menunjukkan kegerakan besar ditengah-tengah kesukaran dan sengsara, dimasa itu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan karena pada masa itu meterai IV dan V berjalan.

Pembahagiannya :

 1. Musim kemarau = Kesusahan yang besar
 2. Banjir besar = Kegerakan besar
 3. Masa menuai = memenangkan jiwa-jiwa secara besar-besaran.

Dan pada saat itu hamba-hamba Ku akan lupa kepentingan dirinya sendiri seperti Firman Ku dalam Yoh. 4:34-35. Sebab itu gereja-gereja Ku yang tidak membawakan pekabaran berdasarkan 4 Injil sepenuh akan kehilangan :

 • Kuasa Ku
 • Keagungan Ku
 • Kesucian Ku
 • Kebenaran Ku

Berarti mereka membawa Injil yang mati. Orang yang mati lama-lama menjadi busuk, dimakan ulat akhirnya tinggal tulang. Yehz. 37. Ingat bahwa kerajaan Allah itu bukan dibentuk atas dasar perkataan tapi atas dasar kuasa dan kuasa itu datang dari Roh Ku 1Kor. 4:20 dan Kisah 1:8. Sebab itu rasul Ku Paulus menyaksikan kepada sidang di Korintus mengatakan bahwa pemberitaannya itu bukan berdasar dari hikmat manusia yang menarik hati orang tetapi oleh kuasa Roh Allah 1Kor. 2 : 1-5. Inilah rahasia pekabaran rasul-rasul hujan awal yang harus dicontoi oleh gereja hujan akhir.

Contoh pekabaran Yang Mati :

Hamba-hamba Ku atau gereja-gereja Ku yang tidak mengagungkan Aku tidak berdiri atas Injil sepenuh adalah mati dan berbau busuk dihadapan Ku. contoh tentang Lazarus dalam Yohanes 11 yang dibangkitkan oleh Aku dan juga telah diterangkan dalam Wah. 3 yang termasuk pada sidang Laodekia. Waktu Lazarus meninggal / mati Aku tidak berada disana, nanti genap 4 hari dia meninggal barulah Aku tiba disana. Keadaan rumah Lazarus meskipun Lasarus telah dikubur dalam suasana duka dimana air mata tidak berhenti terutama bagi saudara-saudaranya Martha dan Mariam yang kehilangan Lazarus satu-satunya saudara laki-laki yang menjadi harapan dalam keluarga itu. Lasarus adalah murid yang sangat Aku kasihi dan setiap kali Aku ke Baitani Aku menumpang dirumah mereka dan mereka melayani Aku dan murid-murid Ku dengan penuh suka cita. Itu sebabnya keluarga ini mengasihi Aku dan Aku kasihi. Tatkala Lazarus sakit dan meninggal Aku tahu tapi Aku ingin menyatakan mujizat dan kemuliaan Bapa Ku kepada keluarga itu sama dengan apa yang Aku buat kepada keluarga yang memberikan halayat kepada nabi Ku Elia. Dimana apabila Elia lewat, disuruh menumpang dirumahnya sehingga Aku memberkati mereka dengan seorang anak laki-laki tapi kemudian meninggal dan bangki kembali melalui nabi Ku Elia. Demikian pula perihalnya dengan keluarga Lazarus ini.

Lazarus sudah 4 hari 4 malam berada dikuburan, berarti telah berbau busuk. Setelah Aku tiba dikuburan Lazarus, maka menangislah Aku. Mengapa Aku menangis ? Karena akibat dari dosa, sehingga manusia harus menghadapi maut. Lalu Aku berkata dimanakah mayat Lazarus itu ditaruh ? Golekkanlah batu yang menutup Lazarus itu. Tetapi Mariam dan Martha berkata : Bukankah sudah berbau busuk, karena sudah 4 hari 4 malam dikubur. Tetapi Aku bersabda maukah kamu melihat kemuliaan Ku. maka Mariam dan Martha serta pengiring-pengiringnya keheran-herananlah. Maka Aku berkata : Bangkitlah engkau dari kubur, dan keluarlah. Maka hal itupun terjadi dan Aku menyuruh orang yang tadi-tadinya membungkus dan mengikat Lazarus, supaya membuka tali dan kain kapan yang membungkus Lazarus itu. Aku membangkitkan Lazarus pada hari ke 5. 4 itu adalah angka 4 Injil atau 4 penjuru alam. Ini adalah bayangan dari pada 4 Injil yang mati yang tidak mempunyai kuasa. Pekabaran yang mati karena tidak tidak mengagungkan 4 perkara yakni : Kuasa Ku, Keagungan Ku, Kesucian Ku dan Kebenaran Ku. perhatikan Mat. 23 dan Mat. 15:8-14. Tapi pada hari ke 5 Aku bangkitkan Lazarus dengan kuasa Ku. begitu juga gereja-gereja yang mati rohani, harus mendengar Firman Ku yang benar, baru mereka bangkit dari pada imannya yang mati. Aku bangkikan Lazarus dengan Firman Ku yang penuh kuasa dan hidup itu Ibr. 4:12. Ini juga berbicara tentang Aku suruh hamba-hamba Ku untuk membuka ikatan-ikatan yang mengikat hamba-hamba Ku itu dengan ikatan-ikatan organisasi, supaya ikatan itu dibuka seperti rahasia Keledai yang aku minta supaya tali dari Keledai itu diorakkan. Perhatikan Yoh. 12:1-3 dimana sesudahnya Lazarus bangkit, Aku datang pula bertamu dirumah mereka dimana Martha melayani Aku dengan soal-soal jasmani, Maryam duduk dikaki Ku dan Aku mengajar dia tetapi terbatas, dan Lazarus duduk makan bersama-sama dengan Aku, dia bertanya-tanya langsung kepada Ku.

Dalam pelajaran Tabernakel :

 • Martha menunjuk kepada Kaki Dian
 • Maryam menunjuk kepada Meja Roti Pertunjukan
 • Lazarus menunjuk kepada Medzbah Dupa

Aku menghendaki kamu seperti Maryam dan Lazarus dimana kamu bebas bertanyakan sesuatu kepada Ku. inilah yang disebutkan dimana ada Roh disitu ada kebebasan. Firman Ku dalam Mat. 28;19-20 dan Mark. 16:15-20 Aku menyuruh murid-murid Ku pergi keseluruh muka bumi untuk menjadikan segala bangsa itu murid Ku dimana Aku berjanji Aku menyertai pelayanan-pelayanan mereka. Disini kamu nampak pada gereja pertama tidak berorganisasi tapi pekerjaan Ku berkembang begitu pesat dan ditandai dengan kuasa kesembuhan dan mujizat-mujizat yang heran untuk itu perhatikanlah Kisah segala Rasul keseluruhannya. Dan ini berakhir tatkala rasul Ku Yohanes meninggal dunia. Akan tetapi kuasa Ku tidak berobah meskipun para rasul Ku sudah tidak ada lagi. Perhatikan sejarah gereja dari abad ke abad.

Pada akhir zaman ini lain caranya, dari begitu banyak organisasi-organisasi dengan segala macam pengajarannya dimana putuslah harap bagi setiap orang yang berkemauan baik dari masing-masing organisasi bahwa gereja-gereja / organisasi itu putus harap untuk dipersatukan dalam :

Satu Tuhan, Satu Iman dan Satu Baptisan.

 Akan tetapi melalui kegerakan besar setiap orang yang berkemauan baik dari tiap-tiap organisasi itu akan bersatu dalam kabar penganten. Aku berikan satu contoh :

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

Gambar : 10 Bak berisi Bebek

Bahwa tiap-tiap gemabala bebek mempunyai bak yang diperbuat dari pada beton-beton, sehingga bebek-bebek itu tidak bisa berpindah kebak yang lain, karena dibatasi oleh tembok-tembok. Bebek-bebek itu disimpan dalam bak masing-masing dan diberi makan oleh gembala-gembala bebek. Bak-bak itu diisi dengan air seperti gambar diatas, sehingga bebek-bebek itu tidak bisa berpindah kepada bak yang lain. Jadi bebek-bebek ini tidak dapat bersekutu dengan bebek-bebek dibak yang lain. Pada tiap-tiap bak itu gembala bebek memberi makanan sesuka hatinya tetapi telor-telor bebek itu menjadi milik gembala bebek. Itu sebabnya ia takut kalau bebek-bebek itu berpindah pada bak yang lain. Demikianlah digambarkan sifat dari organisasi gereja yang ada sekarang ini. Sidang jemaatnya itu dibatasi dengan peraturan-peraturan organisasi yang ketat sehingga setiap anggota sidangnya dilarang berkunjung keorganisasi yang lain dengan alasan orang-orangnya itu adalah : Mahkota kesukaan. Sebab itu kalau ada anggota-anggota sidangnya berpindah ia ribut / gembala sidang dan dikatakannya bahwa gembala sidang yang lain adalah pencuri jiwa yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran. Tetapi apabila turun hujan deras sehingga bak-bak itu penuh air dan disertai dengan banjir besar, maka bebek-bebek itu akan keluar dari bak-bak itu dan mengikuti banjir, akhirnya terkumpullah disuatu tempat. Gembala-gembala bebek itu menjadi kacau dan berteriak mencari bebek-bebeknya, tetapi tiada didapatinya lagi. Karena bebek-bebek itu sudah bercampur aduk dalam satu rombongan besar. Demikian juga nanti terjadi pada hujan akhir berdasarkan Yak. 5:7 dan Yoel 2:20-23. Bahwa semua orang yang berkemauan baik dari semua gereja akan bersatu dalam kegerakan besar yang dipimpin oleh 12 rasul hujan akhir dengan pekabaran penganten. Dimana organisasi gereja tidak dapat menahannya lagi seperti Firman Ku dalam Yoh. 12:19 sbb :

Lalu kata orang Parisi sama sendirinya, kamu lihat bahwa usaha mu satupun tiada gunanya, tengok seisi dunia telah pergi mengikut Dia.

Sebab itu setiap anak-anak Ku dan hamba-hamba Ku jangan terikat oleh organisasi gereja mu, tetapi harus melepaskan diri mu dari ikatan-ikatan organisasi yang mengikat seperti Firman Ku dalam Luk. 19:30-34..

 • Pohon itu berbicara organisasi.
 • Tali itu berbicara peraturan-peraturan yang mengikat
 • Keledai itu adalah hamba-hamba Ku

Sebab itu tali yang mengikat harus diorak untuk aku pakai. Nanti pada akhir zaman pada kegerakan besar akan dimulai maka Aku akan menyuruhkan hamba-hamba Ku yang muda-muda untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan organisasi untuk membawakan kabar penganten [ Aku tunggangi / Aku pakai ] sebab itu hamba-hamba Ku yang muda harus bersiap-siap.

Aku berikan peringatan kepada mereka yang menentang pekabaran penganten akan dikenakan 4 bala sesuai dngan Firman Ku dalam Yer. 15:3 sbb ;

Karena Aku menyerahkan mereka itu kelak kepada 4 jenis bala yaitu kepada Pedang akan dibunuh olehnya, dan kepada anjing akan dieret-eret olehnya, dan kepada segala unggas yang diudara dan kepada segala margasatwa dibumi  akan dimakan dan dibinasakan olehnya.

Artinya :

 1. Kepada pedang akan dibunuh menunjuk kepada pehukuman tubuh
 2. Kepada anjing akan dieret-eret olehnya menunjuk pada pehukuman dizaman antiKris
 3. Kepada segala unggas yang diudara berbicara tentang pehukuman rohani. Sebab apabila unggas-unggas terbang akan menutupi cahaya matahari. Ini berarti matahari kebenaran tertutup bagi mereka.
 4. Kepada segala margasatwa dibumi menunjuk kepada mereka akan diserahkan kepada orang-orang jahat.

Sebab itu Aku peringatkan sekali lagi jangan sekali-kali menentang pekabaran penganten, karena pekabaran penganten adalah pekabaran Kerajaan Mat. 24:14.

Contoh : TENTANG PELAJARAN GADARA / PELAJARAN ORANG GILA.

Pelajaran Gadara adalah pelajaran orang Gila. Pelajaran orang Gila adalah : Sebentar bersandar pada Roh Ku sebentar bersandar pada filsafatnya sendiri, yang disebutkan berzinah rohani. Kenapa dikatakan pelajaran Gadara. Perhatikan contohnya sbb :

 1. Penguraian tentang 3 orang majus dalam Mat. 2:1-12 dimana penguraian mereka itu bahwa ke 3 orang majus yang datang dari sebelah Timur menyembah Aku adalah Nabi Ku Henoch, Musa dan Elia. Mereka membawa 3 persembahan yakni : Emas, Mur & Kemenyan. Penguraiannya : Mereka itu benar dan Aku memujui mereka, karena penguraian mereka itu bersandar pada Roh Ku / ilham Roh Ku 1Yoh. 2:27. Berarti nabi Ku Musa, Henoch dan Elia datang menyembah Aku dan Aku adalah Tuhan mereka.
 2. Penguraian mereka tentang 4 zat yang hidup dalam Wa. 4:6-8 menurut penguraian mereka bahwa 4 zat yang hidup itu adalah Henoch, Musa, Elia dan Aku.

Dalam pelajaran 3 orang majus bahwa Henoch, Musa dan Elia datang menyembah Aku, karena mereka mengetahui Akulah Tuhan mereka. Tapi dalam penguraian 4 zat yang hidup ini, mereka samakan Aku dengan nabi-nabi Ku. Bolehkah Aku disamakan dengan manusia ? Sedangkan dalam Mat. 11:11 tiada seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang lebih besar dari Yohanes pembaptis tapi terkecil dalam kerajaan sorga. Dan Mat. 3:11 Yohanes pembaptis menyaksikan bahwa : Orang yang datang kemudian dari pada aku, maka tiadalah berlayak aku menjadi pengangkat kasut Nya. Berarti Yohanes pembaptis tidak mau disejajarkan dengan Aku. Kendatipun dari seluruh nabi-nabi Ku dialah yang terbesar dan beroleh kehormatan dari Bapa Ku untuk membaptiskan Aku disungai Yordan. Tetapi meskipun begitu dia terkecil di kerajaan sorga. Apalagi ke 3 nabi-nabi Ku ini, mereka tidak berhak duduk disekitar aras Ku seperti ke 24 ketua-ketua . Sebab itu kalau uraian mereka itu 4 zat yang hidup adalah Henoch, Musa, Elia dan Aku ini adalah tafsiran orang gila atau tafsiran orang Gadara atau pelajaran Gadara. Sebab itu Aku menegur hamba-hamba Ku ini supaya memperbaiki penguraian mereka itu tentang 4 zat yang hidup, jangan mereka samakan Aku dengan ke 3 nabi Ku ini. Bolehkah Aku disamaratan dengan manusia ? Tiadakah kamu ketahui bahwa, manusia semuanya pembohong dan sudah berbuat dosa. Roma 3:4, 10, 23.

Contoh tentang rasul Ku Petrus :

Rasul Ku Petrus berbuat satu kesalahan seperti rabi-rabi Ku yang menafsir 4 zat yang hidup dan 4 Tiang pada pintu Tirai dalam pelajaran Tabernakel yang diurai atau ditafsirkan mereka : Henoch, Musa, Elia dan Aku. Tatkala kami naik kegunung kemuliaan berdoa dan berpuasa bersama 3 rasul Ku yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus, mereka melihat kemuliaan Sorga yaitu Aku bercakap-cakap dengan dengan makhluk Ku disorga yaitu : Nabi Musa dan Elia, kemudian timbul dalam niat dalam pikiran hati rasul Ku Petrus untuk membuat pondok diatas gunung yaitu : Untuk Aku, Musa dan Elia. Disini rasul Ku Petrus mau samakan Aku dengan kedua nabi Ku ini, tetapi tiba-tiba kedengaranlah suara dari langit mengatakan : Inilah Anak Ku yang Ku kasihi kepada Nya pun Aku berkenan. Dengarlah oleh mu akan Dia Mat. 17:1-13.

Rasul Ku Petrus telah berbuat suatu kekeliruan besar, sama dengan rabi-rabi pada gereja akhir zaman yang sudah menafsir 4 zat yang hidup yaitu Henoch, Musa, Elia dan Aku. Tetapi dalam Mat. 16:13-20 Aku bertanya kepada murid-murid siapakah Aku ? Ada yang mengatakan Yohanes pembaptis, Elia, Yermia atau salah satu dari nabi yang lain. Tapi rasul Ku Petrus berkata : Tuhanlah Kristus, Anak Allah yang hidup. Dan pengakuan Petrus ini Aku puji dan mengatakan kepada nya : Berbahagialah engkau hai Simon anak Yunus ! Karena bukannya keadaan manusia yang mengatakan hal itu kepada mu, melainkan Bapa Ku disorga. Contoh ini diambil untuk meyakinkan pelajaran Gadara. Siapakah rasul Ku Petrus itu ? Dia adalah seorang rasul yang Aku pilih dan menjadi ketua para rasul-rasul dan perbuatannya ini terjadi semasa ia bersama-sama dengan Aku. Tetapi sesudah Aku mati dan bangkit lalu naik ke sorga, pelayanan rasul Ku Petrus ini berobah sama sekali, sesudah ia dipenuhi oleh Roh Ku pada hari Pentakosta Kisah 2:1-13. Dan ketegasannya dalam melayani Aku nampak dalam Kisah 4:19-20 dan Kisah 5:27-29. Dan ini harus menjadi pendirian dari pada rasul-rasul hujan akhir dan mereka yang ditugaskan untuk membawakan kabar penganten. Sebab itu perhatikanlah tentang orang gila di Gadara. Orang gila di Gadara ia tinggal dikubur-kubur, dan kubur-kubur itu berlabur putih tetapi dalamnya penuh dengan tulang orang mati. Tulang berbicara tentang pelajaran yang sesat. Berarti kelihatan dari luar mereka itu beribadah kepada Ku seperti orang-orang beriman tetapi didalamnya mereka menerima pelajaran yang menyesatkan. Perhatikan Mat. 23:38-40, Luk. 20:45-47. Sebab itu Aku templak ahli Torat dan orang-orang Parisi karena mereka berdiri diatas jalan-jalan yang salah. Demikian juga bagi hamba-hamba Ku pada akhir zaman ini yang berada didalam berbagai organisasi Aku templak melalui Roh Ku jika berdiri atas pelajaran-pelajaran yang salah.

Orang gila di Gadara sering kali hilang ingatan. Kalau ia hilang ingatan dia memukul dirinya sendiri dengan batu. Ini Aku gambarkan kepada guru-guru besar yang sudah lahir baru dari pada air dan Roh, dimana mereka suka mengajar pelajaran Gadara, supaya mereka sadar. Sebab apabila pengajaran benar / pengajaran penganten itu muncul maka pengajaran Gadara mereka itu akhirnya memukul diri mereka sendiri tanpa pertolongan. Kecuali cepat-cepat meninggalkan pengajaran Gadara  tersebut dan menerima kabar penganten. Orang gila digadara setela dia nampak Aku dia cepat-cepat berlari datang menyembah Aku Mark. 5:6. Tetapi penyembahannya pura-pura. Begitu juga dengan sifat dari sekian banyak hamba-hamba Ku dan anak-anak Ku dari gereja-gereja yang sudah lahir baru dari air dan Roh, mereka datang menyembah Aku tetapi pura-pura.

Perhatikan orang gila di Gadara kalau dia berteriak, teriakannya tiada berketentuan dan seringkali terbanting-banting menabrak tembok dll. Demikian juga penyembahan mereka itu seperti orang gila di Gadara, berteriak tidak berketentuan, ribut bagaikan pasar. Seringkali mereka itu menangis seperti ada kematian, dan seringkali juga memukul-mukul bangku menabrak tembok gereja. Seringkali merayap sampai ke podium, karena itu sifatnya orang gila. Ada pula mereka itu menyembah Aku dengan bisu mereka diam berjam-jam seperti patung demikian juga mereka itu menyembah dengan diam menunggu ilham Roh dan sering keluar kata Halleluyah. Ini mempunyai hubungan dengan pelajaran semedih [ bersemedih ]. Karena mereka tidak mengetahui rahasia penyembahan dalam 1Kor. 14:1-40 dimana ditekankan pada ayat 40 tetapi segala perkara itu haruslah dilakukan dengan senonoh dan dengan peraturannya.

Dalam 1Kor. 14:26-33 dikatakan bahwa apabila kamu berhimpun ada :

 1. Mazmur
 2. Pengajaran / nubuatan
 3. Kenyataan / penglihatan
 4. Karunia lidah
 5. Karunia lidah yang diartikan

Dan semuanya itu meneguhkan iman sidang jemaat. Tetapi semuanya ini haruslah dilakukan dengan senonoh dan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perhatikan selama hidup ke 3 nabi besar yaitu : Henoch, Musa dan Elia secara manusia pernah berbuat dosa seperti Roma 3:4. Tetapi Aku tidak pernah berbuat dosa. Pada waktu ke 3 nabi ini datang ke Betlehem menjumpai Aku, waktu Aku dilahirkan, ke 3 nabi ini berbuat kesalahan yaitu : Bertanyakan mengenai kelahiran Ku pada raja Herodes yang bertahta di yerusalem. Sedangkan perjalanan mereka itu dari sebelah timur dipimpin oleh bintang timur dan berjalan didepan mereka serta membawa sampai pada tempat Aku dilahirkan. Bintang timur adalah membayangkan Roh Ku. ke 3 nabi Ku ini membiarkan iblis bekerja dalam hati mereka dan hampir mereka tersesat. Untunglah Bintang Timur itu tetap setia memimpin mereka sampai ke Betlehem. Dan setelah mereka tiba di Betlehem baru Aku lahir serta ke 3 nabi Ku ini yang disebut orang-orang majus datang sujud menyembah Aku dengan 3 persembahan yakni : Emas, Mur dan Kemenyan. Arti rohani dari ke 3 persembahan ini adalah Persembahan yang sempurna yaitu : Tubuh, Jiwa dan Roh perhatikan Roma 12:1-2. Siapakah raja Herodes itu sebenarnya ? Dia adalah orang yang percaya kepada Allah / memegang hukum Torat, tetapi :

 1. Berzinah / merampas isteri saudaranya Pilipus
 2. Turunan bangsa Edom yang penghabisan, yang sombong dalam garis keturunan Lut dimana Lut berzina dengan kedua anaknya.

Demikian juga ini membayangkan hamba-hamba Ku yang mengaku dirinya percaya kepada Yoh. 3:5. Tetapi sudah berzinah rohani sombong, tetapi mereka tidak menyadari Roh Ku telah meninggalkan pekabaran mereka [ tidak semua ]. Penjelasan tentang 3 nabi Ku Henoch, Musa dan Elia dengan 3 persembahan mereka yaitu : Emas, Mur dan Kemenyan. Ke 3 orang majus membawa 3 persembahan yaitu :

 1. Emas adalah bayangan tubuh / Kemuliaan
 2. Mur adalah bayangan Jiwa / Sengsara
 3. Kemenyan adalah bayangan Roh / Doa

Keterangan :

Ad. 1. Sifat dari emas / Kemuliaan

a. Logamnya mulia

b. Tidak gampang patah

c. Tahan panas tinggi, sukar dilebur

Nabi Henoch dibayangkan dengan emas, karena Henoch hidup didalam kemuliaan beserta dengan Aku, dia tidak mengalami kematian, dia diangkat kesorga bersama dengan Aku dan dibungkus dengan kemuliaan, itu sebabnya dibayangkan dengan logam emas. Keadaan kehidupan Henoch sbb :

 1. Henoch hidup dengan Allah berarti tubuhnya dibungkus dengan kemuliaan Kej. 5:22-24.
 2. Henoch selama hidupnya tidak pernah mendapat sakit, dan Henoch tidak pernah melakukan perzinahan atau Henoch tidah pernah berbuat jahat pada zamannya, tetapi secara manusia dia mempunyai kekurangan.
 3. Henoch tahan atas panas pencobaan yang menimpah hidupnya / kehidupan apa saja dan tidak mau menyerah pada keadaan dan tetap bersandar kepada Ku / Allah.
 4. Henoch tidak pernah mengalami kematian, ini adalah bayangan Allah Bapa. Hubungkan ini dengan peta zaman yang disebutkan zaman Bapa yaitu 2000 Th lamanya. Hubungkan dengan pemerintahan raja Saul 40 Th lamanya, yang berbicara 40 Th Yobel atau 2000 Th. [ satu Yobel = 50 Th. ]

Ad. 2. Sifat-sifat Mur : Mur rasanya pahit baunya harum. Ini membayangkan kehidupan dari nabi Ku Musa karena :

1. Mengalami tekanan jiwa karena kelakuan dari umat Israel yang selalu bersungut-sungut dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 Th.

2. Nama nabi Ku Musa harum dihadapan manusia dan Allah. Tatkala nabi Ku Musa mati, ia ditangisi oleh umat Israel selama 30 hari 30 malam, dan Musa digelar nabi yang paling besar dan dihormati oleh umat Israel. Ulangan 34:8-10. Nama nabi Musa tertlis dalam kitab Alhayat. Nabi Musa terkenal dengan hukum Torat dan dalam hukum Torat dan syariat-syariat Torat dibicarakan tentang korban. Korban mana adalah bayangan dari Aku sendiri yang jadi korban karena dosa 1Pet. 2:24. Musa mengalami kematian adalah bayangan dari Aku [ Tuhan Yesus ].

Ad. 3. Sifat-sifat dari Kemenyan / Doa. Oleh doa orang menang.

a. Berbau harum

b. Warnanya kuning dan putih tanda kemenangan. Ini membayangi Nabi Elia atau kehidupan nabi Elia.

1. Nabi Elia berbau harum bagi umat Israel karena mujizat. Doa nya yang bersungguh-sungguh dimana mengakhiri musim kemarau 3 ½ Th lamanya dan menurunkan api dari langit, mujizat korban untuk Tuhan dalam pertarungan antara nabi-nabi Baal dan nabi-nabi hutan dalam 1Raja 18 dimana doanya itu didengar oleh Allah.

2. Api ini adalah bayangan Roh Ku.

Ke 3 nabi ini datang ke Betlehem waktu Aku dilahirkan dikandang ke 3 nya menyembah Aku dengan membawa 3 persembahan Emas, Mur dan Kemenyan. Ini berarti Aku adalah Tuhan mereka itu. Ini adalah tafsiran yang tepat, dan tafsiran ini adalah tafsiran yang bersandar pada Roh Ku.

The-Heavenly-Throne

AYAT 9, 10, 11 : Dan tiap-tiap kali apabila zat yang hidup itu memuliakan dan menghormatkan serta mengucapkan syukur kepada Dia yang duduk diatas aras itu dan yang hidup selama-lamanya.

 Maka sujudlah ke 24 tua-tua itu dihadirat Dia yang duduk diatas aras itu, lalu menyembah Dia yang hidup selama-lamanya, sambil mereka itu menanggalkan mahkotanya dihadapan aras itu katanya :

Ya Allah Tuhan kami, berlayaklah Engkau memegang kemuliaan dan kehormatan dan kuasa; karena Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu, dan dengan kehendak Mu juga sekaliannya itu ada dan sudah dijadikan.

Dalam ayat ke 9 ini apabila zat yang hidup itu memuliakan dan menghormatkan serta mengucap syukur kepada Dia yang duduk diatas aras itu dan yang hidup selama-lamanya, adalah menghormati Bapa Ku seperti ayat ke 8 tersebut diatas. Dan hendaklah diketahui bahwa 4 zat yang hidup adalah 4 Injil yang memuliakan Aku, menghormati Aku, mengagungkan Aku juga untuk Bapa Ku. dalam ayat 10 bersamaan dengan itu sujudlah ke 24 ketua-ketua dihadapan hadirat Ku yang membayangkan 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Rasul Ku tidak mengerti hanya ditunjukkan kepadanya 24 ketua-ketua ini yang bermahkotakan emas, nanti akhir zaman ini rahasia 24 ketua-ketua ini diungkapkan, karena muka dari ke 24 ketua-ketua itupun tidak dilihatnya. Karena duduk berkeliling aras yang berhadapan dengan Bapa Ku. ke 24 ketua-ketua itu menanggalkan mahkota kemuliaan dan mahkota inilah yang Aku berikan kepada mereka itu, lalu mereka tanggalkan, lalu mereka menyembah kepada Ku. baik ke 4 zat yang hidup itu dan ke 24 ketua-ketua datang menyembah kepada Bapa Ku, datang mengagungkan Bapa Ku serta berlayaklah Bapa Ku beroleh kemuliaan, kehormatan, dan kuasa. Dan kemudian setelah Aku mati dan bangkit dalam kemenangan maka kemuliaan dan kehormatan dan kuasa diberikan kepada Ku Mat. 28:18. Karena segala sesuatu telah Kami jadikan. Perhatikan Kej. 1:1 dan Yoh. 14:9-11.

Dalam keseluruhan Pasal 4 ini yang duduk diatas aras itu adalah Bapa Ku bukan Aku. Tetapi apabila memperhatikan tentang Yoh. 17 bahwa Aku duduk juga pada aras itu sebelum ada dunia ini Yoh. 17:5. Jadi yang nampak pada rasul yohanes adalah Allah bapa Ku untuk membedakan dengan Wah. 5.

hqdefault (2)

 

Source: Penganten Ministry